การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยวงจรคุณภาพมาตรฐานเป็นฐาน(SPDCA)

Loading

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยวงจรคุณภาพมาตรฐานเป็นฐาน(SPDCA)