การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. ไปสู่การปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน

Loading

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายธงชัย จันแย้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ได้แจ้งจุดเน้น และขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน (ด้านโอกาส ด้านความปลอดภัย ด้านประสิทธิภาพ และด้านคุณภาพ) ณ ห้องประชุมชาละวัน เพื่อสนองนโยบายให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา เพื่อประโยชน์ของงานราชการเป็นสำคัญ