กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สพป.พิจิตร เขต 1

Loading

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
4. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
5. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
6. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
7. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
8. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
9. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
10. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
11. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
12. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
13. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
14. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
15. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
16. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
17. ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
18. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง-การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขต ปี พ.ศ. 2560
19. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2561
20. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2566
—————————————————————————————————————————–