กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สพป.พิจิตร เขต 1

 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

2. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

5. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2

6. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

8. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546