Knowledge Management Phichit Area 1
[บทคัดย่อ] รายงานการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ Smart Classroom
รายงานการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ Smart Classroom เพื่อพัฒนามาตรฐานครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวัฒนธรรมวิจัย ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองหลวง นางวนิดา จันทรมณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองหลวง