Knowledge Management Phichit Area 1
[บทคัดย่อ] รายงานประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้โปรแกรม SOCRATIVE
รายงานประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้โปรแกรม SOCRATIVE สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1